Wednesday, September 03, 2008

Tina Fey vs Sarah Palin


I know who I'm going to vote for. :)

1 comment:

Matthias Arni Ingimarsson said...

bet tina fey is funnier